Skip to main content

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Anbudsgivare

www.laborglas.eu to serwis firmy Sommerschmied GmbH Labor- & Verpackungsglas, Oderstraße 60, D - 24539 Neumünster, Identifieringsnummer för mervärdeskatt enligt § 27 i Lagen om mervärdeskatt: DE 814927751, telefon 04321/49995-0, telefax 04321/499959-9, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (nedan kallat Sommerschmied GmbH).
 

1.2 Tillämpningsområde

Dessa allmänna handlesvillkor gäller för alla avtal som ingås mellan Sommerschmied GmbH Labor- & Verpackungsglas och dess affärspartners avseende köp och leveranser av produkter och tjänster i den version som gäller på orderdatumet.  Andra handelsvillkor godkänns inte av Sommerschmied GmbH om Sommerschmied GmbH inte uttryckligen beviljar sitt skriftliga medgivande till att detta ska gälla.
 

2. Ingående av avtal

Vid ingående av avtal finns endast tysk version till förfogande. Produkt- och prisinformation som presenteras på Sommerschmied GmbHs webbsida eller i trycka kataloger utgör inte någon juridisk bindande offert att ingå avtal. Vid ordertillfället lämnar köparen en offert till Sommerschmied GmbH att ingå ett säljavtal.  Sommerschmied GmbH kan acceptera offerten inom 7 arbetsdagar från offertens mottagande.. Avtalet ingår först efter att orderbekräftelse skickats eller vid avsaknad av orderbekräftelse vid leveras av de beställda varorna.
 

3. Hävning av köp och returer

Om köparen är konsument har han/hon rätt att häva avtalet. Hävningsrätten gäller inte för avtal som ingås med Sommerschmied GmbH av företag eller personer som driver näringsverksamhet.

Hävnings- respektive returrätten gäller inte om produkten tillverkats enligt kundens specifikation, dvs. om varorna specialtillverkats enligt av kunden angivna mått. Rättigheter avseende defekta produkter gäller dock fortfarande.

Vid hävning av köp eller retur förlorar Sommerschmied GmbH sitt krav avseende försäljningspriset och är skyldiga att återbetala erhållna belopp till köparen, etappvis i takt med att obrutna varor i originalförpackning returneras av kunden.

Kunden står för returfrakten om de levererade varorna motsvarar ordern eller om ordervärdet inte överskrider 40,00 Euro eller om kunden, vid större ordervärde, inte betalat inköpspriset eller erlagt överenskommen delbetalning vid hävningstillfället. I annat fall återbetalar Sommerschmied GmbH kostnaden för returfrakt. Varor som på grund av sin storlek eller vikt inte lämpar sig för transport i paket hämtas på Sommerschmied GmbHs bekostnad. Kostnader för montering och demontering av varor samt andra tjänster som kunden gett i uppdrag i samband med Sommerschmied GmbHs varor återbetalas inte vid hävning. Sommerschmied GmbH förbehåller sig rätten att minska återbetalningens belopp om det aktuella föremål tagits i bruk.

Vid genomförd hävning av köp eller retur blir båda parter skyldiga att returnera alla erhållna föremål eller återbetala pengar inkl. eventuella vinster (ex. vinster i samband med nyttjandet). Om erhållen vara endast kan returneras i försämrat skick har Sommerschmied GmbH rätt att kräva att köparen återbetalar ett rimligt belopp. Detta gäller dock inte när varornas försämrade skick endast beror på normal kontroll som exempelvis genomförs i en butik. I annat fall kan återbetalningsskyldigheten avseende varans värde undvikas genom att varan inte används av köparen i egenskap av ägare och att allt som kan bidra till varans värdeminskning stoppas.

 

4. Betalningar och dröjsmål

Beloppet ska betalas med överföring till på fakturan anvisat konto när det förfaller till betalning. Leverans- och betalningsvillkor anges i orderbekräftelsen. Om köparen dröjer med betalning kan Sommerschmied GmbH debitera dröjsmålsränta med 5 procent över Europeiska centralbankens årliga basränta.  Om Sommerschmied GmbH kan påvisa en större skada som härrör från dröjsmålet har Sommerschmied GmbH rätt att kräva ersättning för skadan.

 
5. Dröjsmål med leverans

Skadeståndsanspråk i samband med försenad leverans eller dröjsmål med leverans begränsas till typiska förutsebara skador. Detta gäller dock inte om förseningen beror på avsiktligt agerande eller grov vårdslöshet på Sommerschmied GmbHs sida, dess lagenliga företrädare eller parter som hjälper till att verkställa ordern. Kundens rätt att häva avtalet efter verkningslös utgång av utsatt extra tid förblir oförändrad.
 

6. Kompensering (ömsesidig uppgörelse), rätt att behålla

Rätten till ömsesidig uppgörelse tillfaller köparen och leverantören endast i fall deras krav har bekräftats på ett enligt lagen bindande sätt eller funnits otvistiga för Sommerschmied GmbHs del. Förutom detta kan köparen utnyttja rätten att behålla endast inom den omfattning som kravet baseras på samma avtalsförhållande.
 

7. Äganderättsförhehåll

De levererade varorna förblir Sommerschmied GmbHs egendom tills full betalning skett.
 

8. Ansvar för fel

Vid fel på inköpt föremål gäller bestämmelser enligt §§ 434 och följande i  BGB (civillagen). Köparens krav kan inte överlåtas.  Felanmälan ska göras inom 5 arbetsdagar till Sommerschmied GmbH.

För att kontrollera upptäckta fel är kunden skyldig att returnera varor till Sommerschmied GmbH då detta är skäligt. Sommerschmied GmbH står för kostnaden för returfrakten i fall felaktigheter i leveransen bekräftas.

Köparen ger först Sommerschmied GmbH extra tid för tilläggsarbeten. Inom ramen för dessa arbeten ska den felaktiga varan efter Sommerschmied GmbHs beslut antingen repareras kostnadsfritt eller en ny vara levereras. Om dessa åtgärder misslyckas ska köparen utan att åsidosätta några skadeståndsanspråk ha rätt att reducera priset eller träda tillbaka från avtalet.

Om inte annat anges nedan utesluts köparens andra anspråk oavsett deras rättsliga grund. Sommerschmied GmbH ansvarar därmed inte för skador som ej uppkommit inom själva leveransföremålet och i synnerhet ansvarar Sommerschmied GmbH inte för förlorad vinst eller andra egendomsskador hos köparen. När Sommerschmied GmbHs ansvar undantas eller begränsas så gäller detta även avseende personligt ansvar av personalen, företrädare och/eller andra ansvarig parter under orderverkställandet.

Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte om skadeorsaken beror på uppsåtligt agerande eller grov vårdslöshet av Sommerschmied GmbH respektive dess företrädare och/eller personer som hjälper med verkställandet eller då det rör sig om dödsfall eller personskada. Detta gäller inte heller när köparen driver sina krav avseende ansvar med stöd av Lagen om produktansvar.

Om Sommerschmied GmbH bryter mot väsentliga avtalsbestämmelser till följd av vårdslöshet är skadeståndsansvaret vid sakskada begränsat till typiska skador.

Anspråk avseende fel på nya varor preskriberas efter två år från leverans och vid begagnade varor efter ett år från leverans. Bestämmelser enligt § 438 3 st. i BGB (civillagen) förblir oförändrade.
 

9. Levererad kvantitet och kvalitet

Kvantitetsavvikelser på  ±10% av beställd kvantitet är tillåtna.


10. Personuppgifter

Sommerschmied GmbH behandlar personuppgifter som erhålles från köparen för att verkställa order, varuleveranser samt utföra tjänster och genomföra betalningar.  Personuppgifterna lagras och behandlas i enlighet med gällande bestämmelser avseende skydd av personuppgifter.

Avtalet består av personuppgifter och dessa allmänna handelsvillkor. Sommerschmied GmbH bekräftar för kunden personuppgifternas innehåll i en elektronisk bekräftelser innan avtal ingås. Efter ingånget avtal förvarar Sommerschmied GmbH personuppgifterna. På köparens begäran ska Sommerschmied GmbH tillgängliggöra personuppgifter avseende en order elektroniskt för köparen. Utförlig information avseende typ, omfattning, plats och syfte med insamling, behandling och användande av personuppgifter av Sommerschmied GmbH finns tillgänglig på internet på adressen: http://laborglas.eu/datenschutzbedingungen.html
 

11. Skyddsrätter

Om produktionen sker på basis av köparens ritningar, modeller och/eller mallar ansvarar denne för att tredje parts skyddsrätter/registrerade varumärken inte överträdes.  Köparen befriar Sommerschmied GmbH från tredje parts anspråk.
 

12. Verktyg, mallar, ritningar och övriga hjälpmedel för produktion enligt kundens önskemål

Alla verktyg och hjälpmedel som produceras av Sommerschmied GmbH förblir företagets egendom utan någon begränsning. Sommerschmied GmbH har ingen skyldighet att lämna ut hjälpmedel för produktion som produceras eller förädlas. Sommerschmied GmbH  förbehåller sig rätten att efter en lämplig tid förstöra  verktyg och hjälpmedel eller att använda dessa för andra uppdrag. Om ett verktyg ska förvaras under en viss tid kräver detta skriftlig bekräftelse från Sommerschmied GmbH.

Av kunden överlämnade ritningar, datafiler och övriga hjälpmedel förstörs av Sommerschmied GmbH på riktigt sätt inom tre veckor från genomförd leverans av beställda varor.

 
13. Gällande lagstiftning

Tysk lagstiftning gäller, FNs rätt avseende köp exkluderas.
 

14. Kundservice

Sommerschmied GmbHs KUNDSERVICE ÄR ÖPPEN FÖR FRÅGOR OCH REKLAMATIONER ALLA ARBETSDAGAR FRÅN KL. 09.00 TILL 12.00 SAMT 14.00 TILL 16.00 PÅ DE KONTAKTSÄTT SOM ANGES I PUNKT 1.1.


15. Väckande av talan, plats för avgörande av domstolstvister och slutliga bestämmelser

Om någon av bestämmelserna i dessa villkor förklaras ogiltig ska detta inte påverka giltigheten av återstående bestämmelser i dessa allmänna handelsvillkor. En ogiltig bestämmelse ska ersättas med en giltig lagstadgad bestämmelse.

Vid alla tvister som gäller avtalsförhållandet, under förutsättning att beställare är köpare, juridisk person eller offentlig juridisk organisation, ska talan väckas i en domstol med jurisdiktion över Sommerschmied GmbHs huvudsäte. Detta gäller även då kunden inte är konsument men platsen för avgörande av domstolstvister inte finns i Tyskland eller när dennes bostads- eller vistelseort inte är känd när talan väcks. Sommerschmied GmbH är också behörig att väcka talan i området för beställarens huvudsäte, då beställaren ett företag. Rätten att vända sig till domstol på annan lagstadgad plats förblir opåverkad.

FNs köpkonventions giltighet exkluderas.

Då överföring av okrypterad data sker över internet garanteras ingen sekretess. På begäran kan krypterad kommunikation erbjudas.We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. If you continue browsing the site, you agree to the Cookie usage code to.

  
I accept cookies from this site.